به گزارش پایگاه خبری بینش اقتصادی، [گزارش تصویری] همایش تجاری ایران و قزاقستان همزمان با سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران، همایش تجاری ایران و قزاقستان برگزار شد و طی آن ۱۱ سند همکاری مشترک به امضا رسید. عکس: بهاره تقی آبادی ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ شناسه : ۴۲۸۶۰

به گزارش پایگاه خبری بینش اقتصادی،

[گزارش تصویری]

همایش تجاری ایران و قزاقستان

همزمان با سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران، همایش تجاری ایران و قزاقستان برگزار شد و طی آن ۱۱ سند همکاری مشترک به امضا رسید.

۲۹ خرداد ۱۴۰۱

شناسه : ۴۲۸۶۰