به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، سی ام مهر ماه مهلت یک ماهه رئیس جمهور به دستگاه هایی که هنوز نتوانسته بودند یک سوم خدمات پرکاربرد خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهند ، به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،


سی ام مهر ماه مهلت یک ماهه رئیس جمهور به دستگاه هایی که هنوز نتوانسته بودند یک سوم خدمات پرکاربرد خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهند ، به پایان رسید.